ជំងឺថប់បារម្ភ General Anxiety GAD-7

ក្នុងរយៈពេល ២សប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះតើលោកអ្នកមានអាការៈរោគដូចខាងក្រោមនេះកំរិតណា?

1 / 7

មានអរម្មណ៍តានតឹង និង ថប់បារម្ភ?

2 / 7

មិនអាចគ្រប់គ្រងកាព្រួយបារម្ភបាន

3 / 7

ភ័យបារម្ភខ្លងពេកពេលខ្លះគិតអីមិនចេញ

4 / 7

មិនអាចបន្ធូអារម្មណ៍ ឫបន្ថយការតានតឹងបាន

5 / 7

តើអ្នកឧស្សាមានកាញាប់ញ័រ អន្ទះសា ឫនៅមិនសុខដែរទេ?

6 / 7

តើអ្នកងាយនឹងមានអរម្មណ៍ថាមិនស្រណុក ឫ ងាយនឹងធុញទ្រាំដែរឫទេ?

7 / 7

តើអ្នកមានអរម្មណ៍ថាភ៍យខ្លាច នឹងចេះតែគិតថានឹងមានរឿងអ្វីមិនល្អកើតឡើងដែលឫទេ?

Your score is

កម្រងសំនួរពីកំរិតនៃជំងឺថប់បារម្ភ!

Facebook Twitter

លេខទំនាក់ទំនង

តាមដាន់ចំនិះដឹង និងពត៏មានពីបញ្ហាផ្លូវចិត្តតាមរយះបណ្តាញសង្គប់របស់ពួកយើង

Scroll to Top