សេវាវាយតម្លៃសុខភាពផ្លូវចិត្ត

គឺជាសេវាវាយតម្លៃនិងវិភាគតាមដាននូវ បច្ចុប្បន្នភាពនៃស្ថានភាពសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់អតិជនដែលមានបំណងចង់ធ្វើរបាយការណ៍សុខភាពផ្លូវចិត្ត ឫវិញ្ញាបណ្ណបត្របញ្ជាក់សុខភាព ក្នុងគោលបំណងដូចខាងក្រោម៖

  • បញ្ជាក់សុខភាពមុនចូលធ្វើការ រោងចក្រ សហគ្រាស ក្រុមហ៊ុនឯកជន អង្កការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានាពលករទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេស
  • បញ្ជាក់សុខភាពមុនចូលសិក្សាក្នុងគ្រឹះស្ថានសិក្សានានា
  • ប្រជាពលរដ្ឋ ឫក្រុមគ្រួសារដែលត្រៀមខ្លួនធ្វើការសម្ភាសន៏សុំទិដ្ឋិការទៅរស់នៅក្រៅប្រទេស…
លេខទំនាក់ទំនង

តាមដាន់ចំនិះដឹង និងពត៏មានពីបញ្ហាផ្លូវចិត្តតាមរយះបណ្តាញសង្គប់របស់ពួកយើង

Scroll to Top