សេវាស្តាសតិបញ្ញា និងកាយសម្បទា

ជាសេវាដែលបំពេញបង្គ្រប់បន្ថែមផ្តល់អោយក្រុមជំងឺផ្លូវចិត្តរាំរ៉ៃ ដែលពួកគេភាគច្រើនមិនអាចជាសះស្បើយទាំងស្រុងដោយឳសុថតែមួយមុខនោះឡើយដូចជា៖

  • អាកប្បកិរិយាយឺតៗ មិនរួសរវើកឫមិនរហ័សរហួន
  • ការចុះខ្សោយនូវបំណិនទំនាក់ទំនងក្នុងសង្គម
  • ការបាត់បង់តួនាទីមុខងារប្រចាំថ្ងៃ
  • ការបាត់បងតួនាទីមុខងារក្នុងសង្គមជាដើម
លេខទំនាក់ទំនង

តាមដាន់ចំនិះដឹង និងពត៏មានពីបញ្ហាផ្លូវចិត្តតាមរយះបណ្តាញសង្គប់របស់ពួកយើង

Scroll to Top