វិបត្តដំណេក

សូមឆ្លើយនឹងសំនួរខាងសម្រាប់ ផលរំខាន៤អាទិត្យចុងក្រោយនេះ

1 / 10

ទាល់តែបានលេបថ្នាំងងុយគេងទៅខ្ញុំគេងលក់

2 / 10

ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសាកសំនឹងនៅពេលថ្ងៃ (នៅថ្ងៃល្អជាង់យប់)

3 / 10

ដោយសាវិបត្តដំណេកនេះ វាធ្វើអោយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចនឹងចូលគេង

4 / 10

ខ្ញុំខ្វាយខ្វល់់តែពីបញ្ហាដំណេករបស់ខ្ញុំយ៉ាងខ្លាំង

5 / 10

ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំដូចអត់បានគេងទល់ភ្លឺ

6 / 10

ខ្ញុំភ្ញាក់ពីគេងដោយគ្រាន់តែមានសំឡេងរំខានបន្តិចបន្តួចក៍ដោយ

7 / 10

ខ្ញុំក្រោកពីគេងព្រលឹមពេក(ឧ.២ឫ៣ កណ្តាលអាទ្រាត)

8 / 10

ខ្ញុំគេងភ្ញាក់ៗ

9 / 10

ក្នុងមួយយប់តើអ្នកគេងបានប៉ុន្មានម៉ោង?

10 / 10

តើរយៈពេលប៉ុន្មាននាទីដែលអ្នកសង្ងំដើម្បីគេងលក់?

Your score is

កម្រងសំនួរវិបត្តដំណេក!

Facebook Twitter

លេខទំនាក់ទំនង

តាមដាន់ចំនិះដឹង និងពត៏មានពីបញ្ហាផ្លូវចិត្តតាមរយះបណ្តាញសង្គប់របស់ពួកយើង

Scroll to Top